Eshop ryo.sk používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním webu ryo.sk s tým súhlasíte. Viac info Tu. Rozumiem X

Zákaznícke informácieReklamačný poriadok :

Reklamačný formulár na stiahnutie Tu.

Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode, ktorý predáva tovar na základe tzv. zmluvy uzavretej na diaľku, eventuálne zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov www.ryo.sk (ďalej len predávajúci).

1.Všeobecné ustanovenia

• Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.

• Reklamačný poriadok rešpektuje platné novelizované zákony Slovenskej republiky a to:

Zákon č. 250/2007 Z.z. o Ochrane spotrebiteľa
Zákon č. 22/2004 Z.z. o Elektronickom obchode
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

• Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po prevzatí. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

• V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle 032/7716703 alebo e-mailom na adrese info@ryo.sk.

3. Záručná doba a záručné podmienky

• Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

• Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

• Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

• Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.

• Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.

• Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

• Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

• Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

4. Zasielanie tovaru na reklamáciu

• Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne:

- tovar poslať na adresu firmy : Ing. Miroslav Ryljak RYO-RYLJAK, Trenčianska 20, 915 01 Nové Mesto n/Váhom ( tovar pred odoslaním zbavte prípadných nečistôt )

- spolu s tovarom zaslať písomné oznámenie o reklamácii, kde prosím uveďte nasledovné informácie : ( pre urýchlené a bezproblémové vybavenie reklamácie)

- údaje o spotrebiteľovi s tel. číslom

- názov a kód výrobku podľa faktúry

- dátum zakúpenia tovaru, číslo faktúry

- podrobný popis reklamovanej závady

- dátum odoslania reklamovaného tovaru

5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

1. Na základe obdržaného písomného oznámenia a reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom Reklamačný protokol o začatí reklamácie a spôsobe jej riešenia.

2. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
• a) doručenie písomného oznámenia o reklamácii predávajúcemu
• b) doručenie reklamovaného tovaru

3. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku a odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru - najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, dodaný nový náhradný diel, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vrátenie peňazí.

5. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude ukončené.

6. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby ( súdny znalec registrovaný v danom odbore ) alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv § 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

7. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Odstránenie závady

• Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.

• Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

• V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku podľa dohody s kupujúcim.

• V prípade, že kupujúci požiada o odstránenie závady poškodeného výrobku (v prípade reklamácie), a nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o „platenú opravu" mimo záručných podmienok o výške nákladov na opravu bude zákazník vopred informovaný e-mailovou správou.

7. Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ryo.sk, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 12.06.2014.